De Franse sectie van de Stichting Vrouwennetwerk Vertalers en Tolken (SVVT) vergadert aansluitend aan het algemene gedeelte van de tweemaandelijkse bijeenkomsten.

De sectie wordt bestuurd door een voorzitter en een secretaris. Het bestuur blijft gedurende twee jaar in functie. De voorzitter leidt de vergadering en de secretaris zorgt voor de agenda en de notulen. Tijdens de vergadering wordt naar keuze Frans of Nederlands gesproken.

De voornaamste doelstelling is het uitwisselen van informatie om de kwaliteit van het werk te optimaliseren en elkaar als collega’s beter te leren kennen.

De bijeenkomsten staan doorgaans in het teken van een centraal gespreksonderwerp of een voordracht door een van de leden van de sectie. Daarnaast komt het volgende aan de orde:

  • Bespreking van (ver)taalkwesties: (ver)taalproblemen, neologismen, enz.
  • Uitwisseling van ervaring m.b.t. (nieuwe) vertaal- en terminologiesoftware.
  • Nieuwe woordenboeken en andere nuttige publicaties, alsmede interessante (Franstalige) Internetsites.

De leden worden verzocht de boeken zo mogelijk mee te nemen of anders schriftelijke informatie door te geven aan de secretaris. Bij de boeken vooral het ISBN-nummer niet vergeten!

Op initiatief van de leden kunnen ook activiteiten worden georganiseerd, zoals bedrijfsbezoeken en culturele excursies. Het initiatief daartoe komt van de leden zelf.

De sectie maakt ook gebruik van de discussiefora op deze website, waarop leden tussen de bijeenkomsten door vragen en informatie aan elkaar kunnen voorleggen. Leden van de SVVT kunnen inloggen op deze site en hebben zo toegang tot de ledenlijst, modellen voor bepaalde vertalingen en een lijst van woordenboeken en andere naslagwerken.

Voor verdere informatie over de sectie Frans kan men zich wenden tot een van de twee bestuursleden (zie hieronder).

Van de leden wordt verwacht dat zij serieus meewerken aan het welslagen van de bijeenkomsten en de gezamenlijke activiteiten en dat zij het netwerkprincipe ‘halen EN brengen’ daadwerkelijk in praktijk brengen.

Sectievoorzitter: Marie-Claire Mazelin
Sectiesecretaris: Annemarie Schoon
E-mailfrans@svvt.eu