De Engelse sectie van de Stichting Vrouwennetwerk Vertalers en Tolken (SVVT) vergadert aansluitend aan het algemene gedeelte van de tweemaandelijkse bijeenkomsten van het netwerk in Den Haag. De voorzitter leidt de vergadering en de secretaris zorgt voor de agenda en de notulen. Gewoonlijk is de voertaal Nederlands en zijn de vergaderingen om ca. 21.30 afgelopen.

De voornaamste doelstelling is het uitwisselen van informatie om de kwaliteit van het werk te optimaliseren. Op de sectiebijeenkomsten komt doorgaans het volgende aan de orde:

Bespreking (ver)taal problemen, neologismen, andere (ver)taalkwesties. Nieuwe woordenboeken en andere nuttige publicaties. Uitwisseling van informatie over nuttige sites, handige software en computertips e.d. Een onderwerp van actuele betekenis als basis voor verdere discussie. Hoewel we veel aandacht aan het vertalen van en naar het Engels besteden, worden regelmatig ook discussies over onderwerpen gehouden die van belang zijn voor alle vertalers en tolken.

De Engelse sectie hanteert een e-mailcirkel, die wordt o.a. gebruikt om informatie en officiële gegevens te verspreiden en als vraagbaak voor (korte) vertaalvragen. Veel van onze leden zijn beëdigd en hebben dus belang bij PE punten. Voor elke vergadering wordt dus een PE punt aangevraagd. Van de leden wordt verwacht dat zij serieus meewerken aan het welslagen van de gezamenlijke activiteiten en dat zij het netwerkprincipe ‘halen EN brengen’ daadwerkelijk in praktijk brengen.

Voor meer informatie kan men zich wenden tot de sectievoorzitter of -secretaris:

Annemieke Timmer – Sectievoorzitter
Lisette Eindhoven – Sectiesecretaris
E-mailengels@svvt.eu