De Stichting Vrouwennetwerk Vertalers en Tolken is toegankelijk voor vrouwelijke vertalers en/of tolken met een academische of HBO-opleiding op taalgebied en minimaal twee jaar beroepservaring, die hun inkomen grotendeels verwerven uit vertaal- en/of tolkwerkzaamheden. Van de netwerksters wordt verwacht dat zij het netwerkprincipe van ‘halen en brengen’ ondersteunen en in praktijk brengen. Er wordt een actieve inbreng van hen verwacht.

Introducees kunnen vrijblijvend twee achtereenvolgende bijeenkomsten bijwonen, indien zij tijdig schriftelijk zijn aangemeld bij de secretaris. De introducee die zich vervolgens bij de Stichting Vrouwennetwerk Vertalers en Tolken wenst aan te sluiten, vult hiertoe een aanvraagformulier in. Het bestuur oordeelt over de uiteindelijke toelating.

De contributie van de SVVT bedraagt €65 per jaar. Aan het lidmaatschap van de afzonderlijke secties zijn geen verdere kosten verbonden.Bij aanmelding ná 1 juli kan voor het eerste jaar met de helft van de jaarlijkse contributie worden volstaan. Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar. Opzeggingen dienen uiterlijk 1 december schriftelijk te zijn ingediend bij de secretaris.
Vanwege het netwerkprincipe ‘halen en brengen’, geldt een presentieplicht voor twee bijeenkomsten per jaar. Indien gegronde redenen bestaan om hiervan af te wijken, dan dient het bestuur hiervan op de hoogte te worden gesteld.

De bijeenkomsten vinden zes keer per jaar plaats op de 2e maandagavond van de oneven maanden in de Pulchri Studio te Den Haag. De avonden verlopen als volgt: de tolkensectie vergadert van 17.00 tot 18.00 uur; het algemene gedeelte (spreker en maaltijd) begint om 18.00 uur en de vergaderingen van de afzonderlijke taalsecties duren van 20.15 tot ± 21.30 uur. Inloop vanaf 17.30 uur. Bij verhindering hoeft normaal gesproken alleen een bericht te worden gestuurd naar de sectie waarvan men lid is.

Per bijeenkomst wordt van iedereen een bijdrage van €24,50 voor het lopend buffet + koffie of thee gevraagd.

De netwerksters ontvangen voorafgaand aan elke bijeenkomst het convocaat en de eventuele vergaderstukken van de secties waarvan zij lid zijn.

  • Het is mogelijk om toelating te vragen als aspirant-netwerkster. De criteria voor toelating als aspirant-netwerkster zijn de volgende:
  • in principe een (ver)taalopleiding op HBO of universitair niveau. “In principe” slaat voornamelijk op de buitenlandse aanmeldsters, die door huwelijk of samenwonen met een Nederlandse partner op het vertaalspoor zijn gezet. Deze aanvragen worden individueel bekeken;
  • tijdens de periode waarin men aspirant-lid is, geldt een presentieplicht voor drie bijeenkomsten per jaar, afgezien van de introductiebezoeken;
  • gewone contributieplicht;
  • als een aspirant-netwerkster twee jaar werkervaring heeft opgedaan, kan zij, na beoordeling door het bestuur, als gewoon netwerkster worden toegelaten.